Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı

Doğuş İnşaat Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı; "Yurt içi ve Yurt dışı Her Türlü İnşaat Projelerine Yönelik Tasarım, İkmal, Yapım, Tesisat, Montaj ve Devreye Almayı İçeren Genel Müteahhitlik ve Proje Yönetimi” olarak belirlenmiş ve belgelendirilmiştir.

İşverenlerine sunduğu yapım ve taahhüt işlerinin her aşamasında yürüttüğü faaliyetler ve aktiviteler, yapım ve taahhüt işleri ile hizmetleri, yurt içi ve yurt dışındaki iş yerleri ile bu iş yerlerindeki rutin ve rutin olmayan işler, normal, anormal ve acil durumlar ile bu iş yerlerindeki çalışan, alt yüklenici, ziyaretçi ve iş yerine erişebilme imkanına sahip tüm kişileri içerir.

Kuruluşun İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili yetkinlikleri; çevre bilinci, iş sağlığı ve güvenliği konusunda şirketin ana stratejisinin farkında olmak, doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak, iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken tedbirleri almak, görevini ve iş sorumluluklarını yerine getirirken bu bilinç ile çalışmaktır. Bu yetkinliklerin sürdürülebilirliği için proje ziyaretleri, iç denetimler, projedeki saha kontrolleri, kontrol listeleri, merkezi raporlamalar gibi kontrol yöntemleri uygulanır.

Doğuş İnşaat İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi aşağıdaki unsurları kapsar:

• Yönetim liderliği

• Organizasyon, rol ve sorumluluklar

• Risk değerlendirmesi

• Yasal gereklilikler

• Mesleki yeterlilik ve eğitim

• Acil durum planlaması

• Çalışan katılımı, etkin iletişim ve danışma

• Kaza ve olayların araştırılması

• Alt yüklenici yönetimi

• Saha kontrolü ve denetimler

• Performans ölçümü

• Yönetimin gözden geçirmesi

• Teşvik ve disiplin programı